Impressum

Gevolmachtigd/bedrijfsleiding:
Ingo Kniepert

Handelsregister:
HRB 74087 Amtsgericht Frankfurt am Main
Fiscaal identificatienummer volgens § 27 a
DE240831103

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 6 MDStV: Ingo Kniepert
Ontwerp en vormgeving: Catch Advertising GmbH
Technische implementatie: Catch Advertising GmbH

© tropextrakt GmbH, 2012

Disclaimer:

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruiken of niet gebruiken van de aangeboden informatie, bijvoorbeeld door het gebruiken van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover er geen aantoonbare opzet of grove nalatigheid van de auteur in het spel is. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om delen van pagina’s of het hele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of om de publicatie voor tijdelijk of definitief in te stellen.
2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina’s die buiten de verantwoording van de auteur liggen, is er alleen sprake van aansprakelijkheid als de auteur bekend is met de inhoud en het hem, in het geval van illegale inhoud, technisch redelijkerwijze mogelijk zou zijn om het gebruik daarvan te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van verwijzen naar de gelinkte pagina, zich daar geen illegale inhoud op bevond. Op de huidige en toekomstige vormgeving/inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde site heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van gelinkte/gekoppelde sites, die na het plaatsen van de link gewijzigd werden. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en ook voor de door anderen ingebrachte bijdragen in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik van of het niet gebruiken dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt aansprakelijk en niet degene die via links die naar deze sites verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht
De auteur doet alles wat in zijn vermogen ligt om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsbanden, videofragmenten en teksten. Alle binnen de internetpublicatie genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken vallen onder de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. Alleen op basis van loutere vermelding van het handelsmerk kan niet de conclusie getrokken worden dat dit handelsmerk niet door rechten van derden beschermd wordt! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend in handen van de auteur van de site. Het verspreiden of het gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten via andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de acteur niet toegestaan.

4. Privacy
Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, dan geschiedt de invoer van deze gegevens door de gebruiker uitsluitend op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – indien technisch en redelijkerwijze mogelijk – zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van anonieme gegevens of onder pseudoniem toegestaan.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient als onderdeel te worden beschouwd van de internetpublicatie van waaruit naar deze site verwezen werd. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer, of niet volledig overeenkomen met het huidige rechtskader of met de overige delen van het document, blijven de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid.