Stopka redakcyjna

Osoby uprawnione do reprezentacji/kierownictwo:
Ingo Kniepert

Rejestr handlowy:
HRB 74087 Sąd rejonowy we Frankfurcie nad Menem
NIP zgodnie z § 27 a
DE240831103

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 6 MDStV: Ingo Kniepert
Koncepcja i projekt: Catch Advertising GmbH
Realizacja techniczna: Catch Advertising GmbH

© tropextrakt GmbH, 2012

Ograniczenie odpowiedzialności:

1. Treść oferty online

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wysunięte przeciwko autorowi, które odnoszą się do szkód materialnych lub intelektualnych, spowodowanych przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji lub przez wykorzystanie nieprawidłowych i niepełnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile nie doszło do dającego się udowodnić, umyślnego lub rażąco lekkomyślnego zachowania świadczącego o winie. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania części tych stron lub całej oferty lub czasowego bądź ostatecznego zaprzestania ich publikowania bez specjalnego powiadomienia.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do stron internetowych firm trzecich („linki”), które wykraczają poza zakres odpowiedzialności autora, zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności możliwe byłoby tylko w takiej sytuacji, kiedy autorowi są znane treści i miałby techniczną możliwość zapobiegania publikacji treści niezgodnych z prawem. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w chwili umieszczenia linku na jego stronie, strony, do których prowadził link, nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą formę i treść lub prawa autorskie stron, do których prowadzą linki/odnośniki. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści na wszystkich stronach, do których prowadzą linki/odnośniki, a które zostały zmienione po umieszczeniu linków na stronie autora. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich umieszczonych na stronie internetowej autora linków i odnośników, a także wpisów osób trzecich w stworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, w szczególności za szkody powstałe wskutek wykorzystania lub niewykorzystania informacji przedstawionych w taki sposób, ponosi sam właściciel strony, do której prowadzi odnośnik, a nie osoba, która poprzez linki jedynie odnosi się do danej publikacji.

3. Prawa autorskie i prawa znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich do wykorzystanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, wykorzystywać wykonane przez siebie grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencji wideo i teksty, lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które nie posiadają licencji. Wszystkie znaki firmowe i towarowe wymienione w naszym serwisie internetowym oraz ewent. znaki firmowe i towarowe chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom aktualnie obowiązujących przepisów prawa używania znaków zastrzeżonych oraz prawom do posiadania określonych zarejestrowanych właścicieli. Opierając się tylko na samym wymienieniu znaku nie można wysnuć wniosku, że znak firmowy nie jest chroniony prawami osób trzecich! Prawo autorskie do opublikowanych, utworzonych przez samego autora obiektów, pozostaje wyłącznie po stronie autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.


4. Ochrona danych osobowych

Jeśli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobistych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), ujawnienie tych danych przez użytkownika powinno być wyraźnie dobrowolne. Zezwala się na wykorzystanie i opłacenie wszystkich oferowanych usług jest – o ile to technicznie możliwe i uzasadnione – również bez wskazania takich danych lub z podaniem danych przetworzonych w celu zachowania anonimowości lub pseudonimu.

5. Skuteczność prawna i wykluczenie odpowiedzialności

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy rozumieć jako część oferty internetowej, która została wykorzystana na potrzeby niniejszej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu w ogóle lub częściowo nie odpowiadają lub przestaną odpowiadać uregulowaniom prawnym, nie wpływa to na ważność pozostałych części niniejszego dokumentu.